"สหจะโยคะสมาธิแห่งประเทศไทย ฮ่องกง และจีน ร่วมใจบริจาคซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนมอบให้กลุ่มสหจะโยคะอินเดียสู้ภัยโควิด "


2019-09-16 14:15

page's view : 51

ตั้งแต่ปลายปี ๒๕๖๒ เป็นต้นมา ทั่วทั้งโลกได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด ๑๙ อย่างถ้วนหน้า หลายๆ ประเทศต้องปิดประเทศหรือปิดเมืองเพื่อยับยั้งการระบาด ผู้คนได้รับความยากลำบากและขาดแคลนสิ่งของจำเป็นหลายอย่าง รวมถึงยารักษาโรคและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องใช้ในการต่อสู้กับโรคโรคระบาดในครั้งนี้ ประเทศอินเดียก็เช่นเดียวกัน เนื่องด้วยเป็นประเทศขนาดใหญ่และมีประชากรหนาแน่น การแพร่ระบาดกระจายลุกลามของโรคจึงเป็นไปอย่างรวดเร็ว ในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ สหจะโยคีในประเทศอินเดียได้ส่งสัญญาณบ่งบอกถึงภาวะวิกฤตและต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนเพื่อช่วยเยียวยาและรักษาชีวิตในสงครามกับโรคร้ายนี้ สหจะโยคีกลุ่มประเทศไทย ประเทศฮ่องกง และประเทศจีน เมื่อได้รับสัญญาณดังกล่าวจึงไม่อาจอยู่นิ่งเฉย ได้ระดมเงินบริจาคจนสามารถซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด ๑๐ ลิตร จำนวน ๔๑ เครื่อง และได้ส่งยังกรุงนิวเดลีเพื่อช่วยเหลือพี่น้องสหจะโยคีให้รอดพ้นจากภาวะวิกฤตนี้ตามเจตนารมย์แล้ว ทั้งนี้ เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของคุณแม่ศรีมาตาจี นิรมลา เทวี ผู้ก่อตั้งสหจะโยคะที่ท่านได้บอกพวกเราอยู่เสมอว่า สหจะโยคีทั่วโลกล้วนเป็นพี่น้องกัน การช่วยเหลือและมอบความรักให้แก่กันและกันนั้นคือสิ่งสวยงามที่โยคีพึงปฏิบัติ อันจะนำไปสู่สังคมโลกที่งดงามในที่สุด


มูลนิธิสหจะโยคะเป็นมูลนิธิที่ซึ่งไม่ได้แสวงหาผลกําไรและอุทิศตนเพื่อการพัฒนาตนเองเพื่อการตระหนักรู้ภายในตนเองโดยวิธีการนั่งสมาธิแบบสหจะโยคะ เราปราถนาให้ผู้ฝึกสมาธิได้เข้าถึงความปิติสุข ความเป็นหนึ่งเดียว และเพื่อให้ผู้ฝึกสมาธิได้ค้นพบตัวตนภายใน ความปิติสุขเบิกบาน ความรัก ความเมตตากรุณา และเข้าถึงแก่นแท้ของสัจธรรมโดยการนั่งสมาธิแบบ "สหจะโยคะ"