โยคะคืออะไร


2019-09-16 14:27

page's view : 92

ในภาษาสันสกฤต โยคะคือการเชื่อมต่อ (การเข้าร่วม) ตามตัวอักษร แปลว่า การรวมตัวกัน การจับคู่ หรือ การเชื่อมต่อ

ในภาษาสันสกฤต โยคะคือการเชื่อมต่อ (การเข้าร่วม) ตามตัวอักษร แปลว่า การรวมตัวกัน การจับคู่ หรือ การเชื่อมต่อในที่นี้หมายถึงการเชื่อมรวมระหว่างตัวตน หรืออัตมา กับ พระผู้เป็นเจ้าสูงสุด หรือปรมัตต์ การเชื่อมต่อระหว่างจิตร่วมสำนึกหมู่ (ในโลก) กับพลังอันไม่มีที่สิ้นสุดแห่งพระผู้เป็นเจ้าผู้สรรค์สร้างจักรวาล จุดมุ่งหมายของโยคะก็เพื่อเข้าถึงระดับจิตสำนึกที่ได้รับแสงแห่งการตระหนักรู้แล้ว ซึ่งเป็นสภาพ เช่นเดียวกับการบรรลุสัจจธรรมในศาสนาพุทธ

การฝึกท่าโยคะต่างๆ ที่สอนกันอย่างแพร่หลายทั่วไปในทุกวันนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิธีหลากหลายของโยคะที่นำไปสู่สภาพแห่งการตระหนักรู้ที่เรียกว่า โยคะ

การฝึกสมาธิแบบสหจะโยคะ (ในภาษาสันสกฤต สหจะแปลว่า ง่ายหรือ เกิดขึ้นเองอย่างธรรมชาติ) จุดมุ่งหมายในท้ายที่สุดของโยคะคือการตื่นของพลังศักดิ์สิทธิ์ ที่มีชื่อว่าพลังกุณฑาลิณี สถิตอยู่ตรงส่วนฐานของกระดูกสันหลัง ในส่วนที่เรียกว่า กระดูกศักดิ์สิทธิ์ หรือ Sacrum bone พลังนี้จะเดินทางขึ้นสู่ศรีษะแล้วจะเจาะทะลุจักราสุดท้ายบริเวณศรีษะให้เปิดออก สิ่งนี้คือจุดมุ่งหมายอันสูงส่งของโยคะ ซึ่งนำไปสู่การเชื่อมต่อกับพลังสูงสุดแห่งพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งเป็นพลังอันศักดิ์สิทธิ์ และมีอยู่ในธรรมชาติ นำมาซึ่งความสงบสุขภายใน และปิติสุขอันเหนือคำบรรยาย


มูลนิธิสหจะโยคะเป็นมูลนิธิที่ซึ่งไม่ได้แสวงหาผลกําไรและอุทิศตนเพื่อการพัฒนาตนเองเพื่อการตระหนักรู้ภายในตนเองโดยวิธีการนั่งสมาธิแบบสหจะโยคะ เราปราถนาให้ผู้ฝึกสมาธิได้เข้าถึงความปิติสุข ความเป็นหนึ่งเดียว และเพื่อให้ผู้ฝึกสมาธิได้ค้นพบตัวตนภายใน ความปิติสุขเบิกบาน ความรัก ความเมตตากรุณา และเข้าถึงแก่นแท้ของสัจธรรมโดยการนั่งสมาธิแบบ "สหจะโยคะ"