สหจะโยคะและดนตรี


2019-09-16 14:27

page's view : 65

แม้ว่าโดยทั่วไป คนอาจไม่ได้มองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างดนตรีและสมาธิมากนัก หากแต่ดนตรีอาจจะส่งผลต่อการเข้าสมาธิ การพัฒนาตน และการเติบโตทางจิตวิญญาณมากกว่าที่เราเข้าใจกัน สะท้อนให้เราเห็นว่า ในความเป็นจริงในชีวิตประจำวัน มนุษย์เราแต่ละคนมีหนทางที่แตกต่างกันในความเกี่ยวข้องผูกพันกับดนตรีในหลายทาง ไม่ว่าจะการผ่อนคลาย การใช้ดนตรีเพื่อแก้ไขอารมณ์ และเพื่อปลอบประโลมจิตใจของเรา

ดนตรีบางประเภทอาจนำเราไปสู่ประสบการณ์อันมหัศจรรย์ ยกระดับจิตใจของเรา ทำให้เราได้รับประสบการณ์อันล้ำลึกในรูปแบบดนตรีศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งปรากฏในวัฒนธรรมต่างๆทั่วโลกที่ผ่านมาตามยุคสมัยต่างๆ แบบแผนของประสบการณ์ทางจิตวิญญาณที่หลากหลายซึ่งหลายแหล่งอยู่ใกล้เอเชีย ทำให้ผู้ปฏิบัติสามารถสัมผัสอย่างล้ำลึกกับต้นกำเนิดของชีวิตตนเอง ตัวอย่างที่เราเห็นได้ เช่น การที่พระทิเบตสามารถร้องเพลงศักดิ์สิทธิ์โดยใช้เทคนิคพิเศษในการร้อง พระในพุทธศาสนาในญี่ปุ่นก็สามารถเล่นขลุ่ยชาคูฮาชิ หรือที่เรียกกันว่า การเป่าเซน เพื่อทำให้ผู้ฟังรู้สึกผ่อนคลายทั้งกายและจิตวิญญาณ รวมทั้งเพลงรากา ของอินเดียที่เก่าแก่ หรือเพลงซูฟีสของมุสลิมที่มีผลทางจิตใจของผู้ฟังอย่างล้ำลึกกว้างไกล

สหจะโยคะเป็นแบบฉบับการทำสมาธิที่ค้นพบโดย ศรีมาตาจี นิรมาลาเดวี ในปี ค.ศ.1970 และมีผู้ปฏิบัติทั่วโลกใน 125 ประเทศทั่วโลก โดยใช้ดนตรีเป็นตัวนำเข้าสู่สมาธิ เพื่อช่วยให้สามารถลดกิจกรรมของสมองที่มีกระแสความคิดไหลเวียนและจิตสามารถรวมพลังได้


มูลนิธิสหจะโยคะเป็นมูลนิธิที่ซึ่งไม่ได้แสวงหาผลกําไรและอุทิศตนเพื่อการพัฒนาตนเองเพื่อการตระหนักรู้ภายในตนเองโดยวิธีการนั่งสมาธิแบบสหจะโยคะ เราปราถนาให้ผู้ฝึกสมาธิได้เข้าถึงความปิติสุข ความเป็นหนึ่งเดียว และเพื่อให้ผู้ฝึกสมาธิได้ค้นพบตัวตนภายใน ความปิติสุขเบิกบาน ความรัก ความเมตตากรุณา และเข้าถึงแก่นแท้ของสัจธรรมโดยการนั่งสมาธิแบบ "สหจะโยคะ"