วิธาน ปราระยอด

"การฝึกสหจะโยคะทำให้ผมสามารถปฏิบัติได้ทั้งทางโลกและทางธรรมพร้อมๆกัน"


2019-09-16 14:46

page's view : 47

สหจะโยคะทำให้ผมปฏิบัติได้ทั้งทางโลกและทางธรรมได้พร้อมๆกัน ในทางโลกผมก็มีหน้าที่การงาน มีครอบครัวอยู่ ในขณะที่ทางธรรมผมก็นั่งสมาธิและมีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณได้มากขึ้น นี่คือสิ่งที่ผมได้รับจากสหจะโยคะ

วิธาน ปราระยอด

54 ปี อาชีพเกษตรกร/ธุรกิจส่วนตัว

ฝึกสมาธิแบบสหจะโยคะมา 25 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2540

ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมาที่ผมฝึกปฏิบัติสหจะโยคะ ผมมีชีวิตที่มีความสุขมากเลย ต่อให้มีสภาวะความกดดันอะไรก็แล้วแต่เราจะผ่านพ้นไปด้วยดี โดยเราใช้สติและเรามีความรัก เรามีความสงบสุข และเรารู้จักการให้อภัยให้กับทุกๆ คน เรารู้จักรักธรรมชาติมากยิ่งขึ้น สหจะโยคะทำให้ผมปฏิบัติได้ทั้งทางโลกและทางธรรมได้พร้อมๆกัน ในทางโลกผมก็มีหน้าที่การงาน มีครอบครัวอยู่ ในขณะที่ทางธรรมผมก็นั่งสมาธิและมีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณได้มากขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมได้รับจากสหจะโยคะ


มูลนิธิสหจะโยคะเป็นมูลนิธิที่ซึ่งไม่ได้แสวงหาผลกําไรและอุทิศตนเพื่อการพัฒนาตนเองเพื่อการตระหนักรู้ภายในตนเองโดยวิธีการนั่งสมาธิแบบสหจะโยคะ เราปราถนาให้ผู้ฝึกสมาธิได้เข้าถึงความปิติสุข ความเป็นหนึ่งเดียว และเพื่อให้ผู้ฝึกสมาธิได้ค้นพบตัวตนภายใน ความปิติสุขเบิกบาน ความรัก ความเมตตากรุณา และเข้าถึงแก่นแท้ของสัจธรรมโดยการนั่งสมาธิแบบ "สหจะโยคะ"