ชลธิชา เหมาภากร

“สิ่งที่เป็นกุญแจสำคัญในการใช้ชีวิตของเราเอง คือความรู้สึกที่เรามี ความรักการ การให้อภัย และการปล่อยวาง”


2019-09-16 14:46

page's view : 63

"สิ่งที่เป็นกุญแจสำคัญในการใช้ชีวิตของเราเอง คือความรู้สึกที่เรามี ความรักการ การให้อภัย และการปล่อยวาง ทุกวันนี้เรามีกุญแจสามดอกนี้ในการที่จะใช้ชีวิตและแก้ปัญหาทุกอย่าง ทำให้ชีวิตเราพบกับความสุขมากขึ้นและพบกับความปีติสุขในการนั่งสมาธิ"

ชลธิชา เหมาภากร

อายุ 40 ปี อาชีพพยาบาล รพ.เอกชน

ฝึกสมาธิแบบสหจะโยคะมา 7 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2558

หลังจากเข้ามาในสหจะโยคะ จะไม่มีวันไหนเลยที่จะไม่นั่งสมาธิแบบสหจะโยคะ และสิ่งที่ได้รับในการนั่งสมาธิในสหจะโยคะ ก็คือเราค้นพบความจริงของตัวเอง เรารู้ว่าตัวเองมีจุดบกพร่องอย่างไร เกิดการปรับปรงุแก้ไขตัวเราเองให้ดีขึ้น โดยส่วนตัวแล้วมีอาชีพเป็นพยาบาล หลังจากนั่งสมาธิได้ค้นพบแล้วว่า สิ่งที่เป็นกุญแจสำคัญในการใช้ชีวิตของเราเอง คือความรู้สึกที่เรามี ความรักการ การให้อภัย และการปล่อยวาง ทุกวันนี้เรามีกุญแจสามดอกนี้ในการที่จะใช้ชีวิตและแก้ปัญหาทุกอย่าง ทำให้ชีวิตเราพบกับความสุขมากขึ้นและพบกับความปีติสุขในการนั่งสมาธิ


มูลนิธิสหจะโยคะเป็นมูลนิธิที่ซึ่งไม่ได้แสวงหาผลกําไรและอุทิศตนเพื่อการพัฒนาตนเองเพื่อการตระหนักรู้ภายในตนเองโดยวิธีการนั่งสมาธิแบบสหจะโยคะ เราปราถนาให้ผู้ฝึกสมาธิได้เข้าถึงความปิติสุข ความเป็นหนึ่งเดียว และเพื่อให้ผู้ฝึกสมาธิได้ค้นพบตัวตนภายใน ความปิติสุขเบิกบาน ความรัก ความเมตตากรุณา และเข้าถึงแก่นแท้ของสัจธรรมโดยการนั่งสมาธิแบบ "สหจะโยคะ"