นันทภัค ภิญโญ

"สหจะโยคะเปลี่ยนชีวิตที่ไม่มีความสุข ให้กลายเป็นปิติสุข และพัฒนานิสัยด้านลบของเราให้กลายเป็นบวกมากขึ้น”


2022-06-11 13:10:12

page's view : 55

พอเราได้เข้ามาเรียนรู้ที่สหจะโยคะ เวลาเรานั่งสมาธิทำให้เราเกิดปิติสุข และเราได้รู้จักตนเองว่า พื้นฐานที่แท้จริงแล้วเราเป็นคนอย่างไร

นันทภัค ภิญโญ

อายุ 40 ปี อาชีพเลขานุการ สถาบันการศึกษา

ฝึกสมาธิแบบสหจะโยคะมา 10 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2555

ก่อนที่จะมาสหจะโยคะเรารู้สึกว่าชีวิตเราดูแบบทำไมไม่มีความสุขเลย ทำไมเราถึงเป็นคนที่เศร้าง่าย แต่พอเราได้เข้ามาเรียนรู้ที่สหจะโยคะ เวลาเรานั่งสมาธิทำให้เราเกิดปิติสุข และเราได้รู้จักตนเองว่า พื้นฐานที่แท้จริงแล้วเราเป็นคนอย่างไร ทำไมเราถึงเศร้าง่ายหรือเราเป็นคนที่กังวล เป็นคนขี้กลัว เพราะฉะนั้นการนั่งสมาธิแบบนี้ ทำให้เราได้พัฒนาเรื่องนิสัยของเรา ที่เรารู้สึกว่าเป็นนิสัยด้านลบของเราให้เป็นบวกมากขึ้น


มูลนิธิสหจะโยคะเป็นมูลนิธิที่ซึ่งไม่ได้แสวงหาผลกําไรและอุทิศตนเพื่อการพัฒนาตนเองเพื่อการตระหนักรู้ภายในตนเองโดยวิธีการนั่งสมาธิแบบสหจะโยคะ เราปราถนาให้ผู้ฝึกสมาธิได้เข้าถึงความปิติสุข ความเป็นหนึ่งเดียว และเพื่อให้ผู้ฝึกสมาธิได้ค้นพบตัวตนภายใน ความปิติสุขเบิกบาน ความรัก ความเมตตากรุณา และเข้าถึงแก่นแท้ของสัจธรรมโดยการนั่งสมาธิแบบ "สหจะโยคะ"