ชินริณี วีระวุฒิวงศ์

"สหจะโยคะเป็นหนทางหนึ่งที่จะทำให้คนค้นพบสัจธรรมในชีวิต คุณค่า และความหมาย แล้วรู้ว่าในชีวิตนี้เกิดมาเพื่อทำอะไรให้แก่โลกใบนี้"


2019-09-16 14:48

page's view : 51

เรามีวิธีในการเข้าหาสัจธรรมของชีวิตและความสุขในชีวิตได้ง่ายกว่าคนที่เราพบเจอ เราพบปัญหามากมายในสังคมในวันนี้ที่ เราพบว่าคนทั่วไปนอกจากไม่รู้ว่าชีวิตตัวเองเกิดมาเพื่อทำอะไร แต่เขาก็พลาดโอกาสในการค้นหาความหมายบางอย่างหรือสัจธรรมของชีวิต พี่มองสหจะโยคะเป็นหนทางหนึ่งที่จะทำให้คนค้นพบสัจธรรมในชีวิต คุณค่า และความหมาย แล้วรู้ว่าในชีวิตนี้เกิดมาเพื่อทำอะไรให้แก่โลกใบนี้

ชินริณี วีระวุฒิวงศ์

อายุ 58 ปี ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล

ฝึกสมาธิแบบสหจะโยคะมา 27 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2538

ในฐานะที่ตัวเองเป็นวิทยากรและทำงานด้านพัฒนาบุคลากร เราค้นพบว่าความเครียดของคนในยุคปัจจุบันเป็นสาเหตุที่ทำให้เราไม่มีความสุขในชีวิต แต่ว่าในฐานะตัวเองถือว่าเราโชคดีมากเลยที่ว่าเราได้มานั่งสมาธิแบบสหจะโยคะมากว่าสิบปีเกือบยี่สิบปีแล้ว เรามีวิธีในการเข้าหาสัจธรรมของชีวิตและความสุขในชีวิตได้ง่ายกว่าคนที่เราพบเจอ เราพบปัญหามากมายในสังคมในวันนี้ที่ เราพบว่าคนทั่วไปนอกจากไม่รู้ว่าชีวิตตัวเองเกิดมาเพื่อทำอะไร แต่เขาก็พลาดโอกาสในการค้นหาความหมายบางอย่างหรือสัจธรรมของชีวิต พี่มองสหจะโยคะเป็นหนทางหนึ่งที่จะทำให้คนค้นพบสัจธรรมในชีวิต คุณค่า และความหมาย แล้วรู้ว่าในชีวิตนี้เกิดมาเพื่อทำอะไรให้แก่โลกใบนี้


มูลนิธิสหจะโยคะเป็นมูลนิธิที่ซึ่งไม่ได้แสวงหาผลกําไรและอุทิศตนเพื่อการพัฒนาตนเองเพื่อการตระหนักรู้ภายในตนเองโดยวิธีการนั่งสมาธิแบบสหจะโยคะ เราปราถนาให้ผู้ฝึกสมาธิได้เข้าถึงความปิติสุข ความเป็นหนึ่งเดียว และเพื่อให้ผู้ฝึกสมาธิได้ค้นพบตัวตนภายใน ความปิติสุขเบิกบาน ความรัก ความเมตตากรุณา และเข้าถึงแก่นแท้ของสัจธรรมโดยการนั่งสมาธิแบบ "สหจะโยคะ"