Lalitha Swaminathan

“โดยพื้นฐานแล้ว สหจะโยคะช่วยให้ฉันพบความสงบ ความเงียบสงบ และความสมดุลในตัวเองทุกวัน”


2019-09-16 14:47

page's view : 41

สหจะโยคะเป็นวิธีการทำสมาธิที่ง่ายมาก ซึ่งทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ตั้งแต่เด็กจนถึงคนชราจนถึงคนหนุ่มสาวและทุกสาขาอาชีพ ฉันใช้สหจะโยคะในการพัฒนาตนเอง เป็นเส้นทางของการค้นพบตนเองและพัฒนาตนเอง

ลลิตา สวามินาทัน

อายุ 66 ปี ครูเกษียณอายุราชการ

ฝึกสมาธิแบบสหจะโยคะมา 29 ปี ตั้งแต่ปี 2536

สวัสดีค่ะ สหจะโยคะเป็นวิธีการทำสมาธิที่ง่ายมาก ซึ่งทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ตั้งแต่เด็กจนถึงคนชราจนถึงคนหนุ่มสาวและทุกสาขาอาชีพ ฉันใช้สหจะโยคะในการพัฒนาตนเอง เป็นเส้นทางของการค้นพบตนเองและพัฒนาตนเอง ฉันสามารถปรับสมดุลด้านอารมณ์และการกระทำของฉันในแต่ละวันและอยู่ในทางสายกลาง จริงๆแล้วฉันสามารถที่รู้ถึงจุดบกพร่องของตัวเองได้โดยไม่ต้องไปพบใครเพื่อเช็คร่างกาย โดยพื้นฐานแล้ว สหจะโยคะช่วยให้ฉันพบความสงบ ความเงียบสงบ และความสมดุลในตัวเองทุกวัน


มูลนิธิสหจะโยคะเป็นมูลนิธิที่ซึ่งไม่ได้แสวงหาผลกําไรและอุทิศตนเพื่อการพัฒนาตนเองเพื่อการตระหนักรู้ภายในตนเองโดยวิธีการนั่งสมาธิแบบสหจะโยคะ เราปราถนาให้ผู้ฝึกสมาธิได้เข้าถึงความปิติสุข ความเป็นหนึ่งเดียว และเพื่อให้ผู้ฝึกสมาธิได้ค้นพบตัวตนภายใน ความปิติสุขเบิกบาน ความรัก ความเมตตากรุณา และเข้าถึงแก่นแท้ของสัจธรรมโดยการนั่งสมาธิแบบ "สหจะโยคะ"