วิดิโอสหจะโยคะ


2019-09-16 18:04

page's view : 66

ระบบกายละเอียดคืออะไร

ภายในร่างกายของมนุษย์ทุกคนนั้นมีระบบกายละเอียด ซึ่งประกอบไปด้วย ๗ ศูนย์พลัง (เรียกว่า จักระ) ๓ สามช่องพลัง (เรียกว่า นาดี) และพลังกุณฑลินีซึ่งสถิตอยู่ในกระดูกสันหลังส่วนกระเบนเหน็บ


มูลนิธิสหจะโยคะเป็นมูลนิธิที่ซึ่งไม่ได้แสวงหาผลกําไรและอุทิศตนเพื่อการพัฒนาตนเองเพื่อการตระหนักรู้ภายในตนเองโดยวิธีการนั่งสมาธิแบบสหจะโยคะ เราปราถนาให้ผู้ฝึกสมาธิได้เข้าถึงความปิติสุข ความเป็นหนึ่งเดียว และเพื่อให้ผู้ฝึกสมาธิได้ค้นพบตัวตนภายใน ความปิติสุขเบิกบาน ความรัก ความเมตตากรุณา และเข้าถึงแก่นแท้ของสัจธรรมโดยการนั่งสมาธิแบบ "สหจะโยคะ"