อะไรคือ การตระหนักรู้


2020-11-21 01:49

page's view : 77

การตระหนักรู้ตามที่สอนโดยท่านศรีมาตาจี นิรมาลา เดวี คือก้าวแรกที่นำไปสู่การบรรลุโยคะ หรือ การเชื่อมต่อกับพลังที่แผ่กระจายของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การรวมกันของจิตวิญญาณของตน (พิภพเล็ก) เข้ากับจิตวิญญาณอันสูงส่ง (พิภพใหญ่) หรือ การเชื่อมต่อของพลังกุณฑาลิณี หรือพลังสถิตศักดิ์สิทธิ์ (residual energy) เข้ากับพลังที่แผ่กระจายทั่วไปในธรรมชาติ สิ่งนี้นี่เองคือการบรรลุถึงสภาพการตระหนักรู้

ผ่านกระบวนการตระหนักรู้ พลังกุณฑาลิณีถูกปลุกขึ้น ทำให้การนั่งสมาธิเป็นไปได้โดยง่ายและแท้จริง กระบวนการตระหนักรู้รวมถึงการปลุกพลังแห่งการหล่อเลี้ยงช่องพลังในกายของมนุษย์ เพื่อให้กายละเอียดได้รับอานิสงค์แห่งพลังกุณฑาลิณี เมื่อการเชื่อมโยงเช่นนี้เกิดขึ้น บุคคลผู้นั้นจะไม่ต้องถูกแบ่งแยกจากพลังแห่งจักรวาล ดุจการหมกมุ่นอยู่กับความคิดของตนเองโดยลำพัง แต่เขาจะเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาล ประโยชน์ของการปลุกพลังนี้มีมากมายมหาศาล รวมทั้งทำให้เราเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายแห่งชีวิต ความรู้สึกที่สมบูรณ์แบบในการแสวงหาองค์ความรู้ ซึ่งปรกติแล้วอาจจะขาดหายไปในชีวิตประจำวันของเรา

เมื่อเวลาผ่านไป การทำสมาธิจะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งในด้านอารมณ์ กายภาพ และจิตวิญญาณ ทำให้ผู้ฝึกสามารถควบคุมความเป็นไปในชีวิตของเขาได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน ผู้ฝึกมักจะกล่าวถึง การสัมผัสกับพลังแห่งพระผู้เป็นเจ้า เป็นหนึ่งเดียวกับพลังนั้น และธรรมชาติ ว่าเป็นสิ่งที่ชัดเจนที่สุดที่ได้จากการนั่งสมาธิ


มูลนิธิสหจะโยคะเป็นมูลนิธิที่ซึ่งไม่ได้แสวงหาผลกําไรและอุทิศตนเพื่อการพัฒนาตนเองเพื่อการตระหนักรู้ภายในตนเองโดยวิธีการนั่งสมาธิแบบสหจะโยคะ เราปราถนาให้ผู้ฝึกสมาธิได้เข้าถึงความปิติสุข ความเป็นหนึ่งเดียว และเพื่อให้ผู้ฝึกสมาธิได้ค้นพบตัวตนภายใน ความปิติสุขเบิกบาน ความรัก ความเมตตากรุณา และเข้าถึงแก่นแท้ของสัจธรรมโดยการนั่งสมาธิแบบ "สหจะโยคะ"