ศิริรัตน์ อัคนิบุตร

“วิธีปฏิบัติสหจะโยคะง่ายมาก การนั่งสมาธิโดยการกำนดสติไว้ที่กลางกระหม่อม แล้วก็ทำให้เราปราศจากความคิด เราสามารถทำให้เราสมดุลได้”


2022-06-16 10:57

page's view : 39

สหจะโยคะจะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้น เราจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล แล้วก็วิธีปฏิบัติสหจะโยคะง่ายมาก การนั่งสมาธิโดยการกำนดสติไว้ที่กลางกระหม่อม แล้วเราก็ปราศจากความคิด เราสามารถทำให้เราสมดุลได้

ศิริรัตน์ อัคนิบุตร

อายุ 55 ปี อาชีพแม่บ้าน

ฝึกสมาธิแบบสหจะโยคะมา 18 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2547

สหจะโยคะเหมาะกับในชีวิตคนปัจจุบันนี้ เพราะว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักตัวเอง แต่การที่เข้ามาอยู่ในสหจะโยคะจะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้น เราจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล แล้วก็วิธีปฏิบัติสหจะโยคะง่ายมาก การนั่งสมาธิโดยการกำนดสติไว้ที่กลางกระหม่อม แล้วเราก็ปราศจากความคิด เราสามารถทำให้เราสมดุลได้


มูลนิธิสหจะโยคะเป็นมูลนิธิที่ซึ่งไม่ได้แสวงหาผลกําไรและอุทิศตนเพื่อการพัฒนาตนเองเพื่อการตระหนักรู้ภายในตนเองโดยวิธีการนั่งสมาธิแบบสหจะโยคะ เราปราถนาให้ผู้ฝึกสมาธิได้เข้าถึงความปิติสุข ความเป็นหนึ่งเดียว และเพื่อให้ผู้ฝึกสมาธิได้ค้นพบตัวตนภายใน ความปิติสุขเบิกบาน ความรัก ความเมตตากรุณา และเข้าถึงแก่นแท้ของสัจธรรมโดยการนั่งสมาธิแบบ "สหจะโยคะ"