Stress Management - การบำบัดความเครียดในที่ทำงาน


2022-06-17 18:10

page's view : 26

โปรแกรมการบำบัดความเครียดในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งในงาน Staff Party ประจำปี ที่ทางบริษัท Proplugin มุ่งหวังที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ให้แก่พนักงาน

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รับประสบการณ์แห่งความสงบภายใน และรู้สึกผ่อนคลาย เบา และสบาย ความคิดน้อยลง บางท่านรู้สึกปราศจากความคิด และอยากจะรู้สึกเช่นนี้ให้ได้ในทุกๆ วัน

ทางมูลนิธิฯ ขอขอบคุณท่านผู้บริหารบริษัท Proplugin ที่เล็งเห็นประโยชน์ในการจัดโปรแกรม "บำบัดความเครียด" ให้แก่พนักงาน ผ่านการทำสมาธิแบบสหจะโยคะ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรแกรม “บำบัดความเครียด” สำหรับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ได้ที่ 081-9306618


มูลนิธิสหจะโยคะเป็นมูลนิธิที่ซึ่งไม่ได้แสวงหาผลกําไรและอุทิศตนเพื่อการพัฒนาตนเองเพื่อการตระหนักรู้ภายในตนเองโดยวิธีการนั่งสมาธิแบบสหจะโยคะ เราปราถนาให้ผู้ฝึกสมาธิได้เข้าถึงความปิติสุข ความเป็นหนึ่งเดียว และเพื่อให้ผู้ฝึกสมาธิได้ค้นพบตัวตนภายใน ความปิติสุขเบิกบาน ความรัก ความเมตตากรุณา และเข้าถึงแก่นแท้ของสัจธรรมโดยการนั่งสมาธิแบบ "สหจะโยคะ"