Innerpeace Day

"วันแห่งสติและความสงบภายใน" กับน้องๆที่มูลนิธิสติ


2022-06-17 19:54

page's view : 36

โปรแกรม Innerpeace day วันแห่งความสงบภายในผ่านการทำสมาธิแบบสหจะโยคะ จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้น้องๆ จากมูลนิธิสติสามารถนำพาตนเองเข้าสู่ความสันติ ความเงียบสงบที่อยู่ภายในตัวของเรา และด้วยความเงียบสงบนั้นจะนำพาให้น้องๆ เกิดสติที่จะรู้เท่าทันอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง ไม่ไหลไปตามสิ่งเร้าภายนอก รู้จักแยกแยะและเลือกปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม ขอบคุณมูลนิธิสติ ที่เล็งเห็นประโยชน์ของการพัฒนาสติผ่านการทำสมาธิแบบสหจะโยคะ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรแกรม Innerpeace day ได้ที่ 081-9306618


มูลนิธิสหจะโยคะเป็นมูลนิธิที่ซึ่งไม่ได้แสวงหาผลกําไรและอุทิศตนเพื่อการพัฒนาตนเองเพื่อการตระหนักรู้ภายในตนเองโดยวิธีการนั่งสมาธิแบบสหจะโยคะ เราปราถนาให้ผู้ฝึกสมาธิได้เข้าถึงความปิติสุข ความเป็นหนึ่งเดียว และเพื่อให้ผู้ฝึกสมาธิได้ค้นพบตัวตนภายใน ความปิติสุขเบิกบาน ความรัก ความเมตตากรุณา และเข้าถึงแก่นแท้ของสัจธรรมโดยการนั่งสมาธิแบบ "สหจะโยคะ"