สหจะโยคะสมาธิพาน้องๆ ร่วมปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

และการเป็นจิตอาสา


2022-06-18 01:02

page's view : 31

ในปี ๒๕๖๓ เป็นอีกปีหนึ่งที่เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมา (โคราช) อันเกิดจากสภาวะโลกรวนที่เป็นผลมาจากการตัดไม้ทำลายป่าขาดจิตสำนึกในการรักษ์สิ่งแวดล้อม สหจะโยคะสมาธิมุ่งมั่นในการร่วมสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์ธรรมชาติ รักษ์ต้นไม้ รักษ์ดิน น้ำ ป่า ทางมูลนิธิฯ จึงได้จับมือกับพันธมิตรสโมสรไลอ้อน และโครงการพึ่งตนเพื่อชาติ พาน้องๆ จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกในการรักษ์สิ่งแวดล้อมและการเป็นจิตอาสา โดยพาน้องๆ นักศีกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตร่วมเป็นอาสา Save Korat หลังเผชิญวิกฤตน้ำท่วมปี2563 ผ่านกิจกรรมปั้นลูกระเบิดจุลินทรีย์จำนวน ๑,๐๐๐ ลูก เพื่อส่งไปบำบัดน้ำ และบำรุงดินหลังวิกฤกติน้ำท่วมในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในจังหวัดนครราชสีมา โดยกิจกรรมจะเร่ิมด้วยการปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการพาน้องๆ นั่งสมาธิกับพระแม่ธรณี ให้น้องๆ ได้สัมผัสและรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระแม่ธรณี สำนึกและรู้คุณว่าท่านได้ทำอะไรเพื่อพวกเราบ้าง..

โดยกิจกรรมจะเร่ิมด้วยการปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการพาน้องๆ นั่งสมาธิกับพระแม่ธรณี ให้น้องๆ ได้สัมผัสและรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระแม่ธรณี สำนึกและรู้คุณว่าท่านได้ทำอะไรเพื่อพวกเราบ้าง..

  • จากนั้นพี่ๆ จากโครงการพึ่งตนเพื่อชาติสอนน้องเรื่องกว่าจะมาเป็นระเบิดจุลินทรีย์ มีประโยชน์อย่างไร และทำมาจากอะไร  ระเบิดจุลินทรีย์ทำมาจากปุ๋ยหมักอินทรีย์และน้ำหมักรสจืด น้องๆ ก็ได้เรียนรู้และนำไปใช้ในการปลูก และดูแลต้นไม้ได้

กว่าจะมาเป็นระเบิดจุลินทรีย์ต้องผ่านหลายขั้นหลายตอน แต่น้องๆ ก็ไม่ย่อท้อสู้ๆ ทำไปด้วยกันอย่างมีสติ มีความสุข และสนุกสนาน ขอบคุณโครงการพึ่งตนเพื่อชาติที่สนันสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการทำระเบิดจุลินทรีย์ในครั้งนี้ และขอบคุณพี่ๆ จากโครงการพึ่งตนเพื่อชาติที่มาเป็นพี่เลี้ยงพาทำ และสอนองค์ความรู้ให้แก่น้องๆ

และภารกิจโลกสวยด้วยมือเรา เด็กรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว อาสามาทำระเบิดจุลินทรีย์ก็สำเร็จลุล่วงอย่างสวยงาม และเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข

ท้ายสุดพี่ๆ พึ่งตนเพื่อชาติ และทีมมูลนิธิฯ พาน้องๆสร้างความยั่งยืน ด้วยการทำ "น้ำยาอเนกประสงค์" สำหรับซักและล้างแจกน้องๆ และผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน ประหยัดและประโยชน์สูง ทำเองได้ง่ายนิดเดียว

สนใจกิจกรรม "สมาธิกับสิ่งแวดล้อมวิถีสหจะโยคะ" ติดต่อได้ที่ 081-9306618


มูลนิธิสหจะโยคะเป็นมูลนิธิที่ซึ่งไม่ได้แสวงหาผลกําไรและอุทิศตนเพื่อการพัฒนาตนเองเพื่อการตระหนักรู้ภายในตนเองโดยวิธีการนั่งสมาธิแบบสหจะโยคะ เราปราถนาให้ผู้ฝึกสมาธิได้เข้าถึงความปิติสุข ความเป็นหนึ่งเดียว และเพื่อให้ผู้ฝึกสมาธิได้ค้นพบตัวตนภายใน ความปิติสุขเบิกบาน ความรัก ความเมตตากรุณา และเข้าถึงแก่นแท้ของสัจธรรมโดยการนั่งสมาธิแบบ "สหจะโยคะ"